Català Español English
La Fundació Notícies

Oferta de treball a la Fundació Rafael Masó

dimecres 8 de novembre de 2023

Convocatòria d’un procés de selecció de personal per a la contractació laboral interina d’un/a administratiu/va.

Necessitem un/a administratiu/va per les tasques de comptabilitat de la Fundació. Són només 10 hores a la setmana, per tant l'horari és flexible i amb la possibilitat de treballar des de casa la major part del temps. Trobaràs la convocatòria a la nostra pàgina de transparència.

Funcions del lloc de treball: Gestió econòmica, comptable, fiscal i pressupostària de la Fundació amb el programari SicalWin (sistema integrat de gestió econòmica, financera i pressupostària de les administracions locals) consistent en:

- Comptabilització, gestió i pagament de factures.
- Comptabilització, gestió i pagament de nòmines.
- Control dels comptes bancaris.
- Elaboració d’informes trimestrals per l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament de Girona.
- Preparació de dades dels models tributaris de l’Agència Tributària (IVA, IRPF, 347) pel seu enviament a la gestoria.
- Control pressupostari.
- Preparació de dades per l’auditoria dels comptes anuals pel seu enviament als auditors.
- Preparació de dades per l’elaboració i presentació pels comptes anuals i memòria econòmica pel seu enviament a la gestoria.
- Donar suport a la direcció de la Fundació en les tasques pròpies de l’àmbit de treball.

TIPUS DE CONTRACTE: laboral d’interinitat fins a la provisió definitiva de la vacant.
JORNADA: 10 hores setmanals.
LLOC DE TREBALL: Casa Masó. Fundació Rafael Masó. C. Ballesteries, 29. 17004 Girona.
RETRIBUCIÓ: retribucions brutes anuals de 6.582,72 € distribuïts en 14 pagues.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud en model oficial que està disponible a l'annex 1 de les bases. Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s’hauran d’adreçar a la Presidència de la Fundació, i es podran presentar directament al registre d’aquesta Fundació (info@rafaelmaso.org), o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies naturals des de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Les persones interessades hi hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides a les bases i hauran d’adjuntar-hi una fotocòpia del DNI, de la titulació exigida i del permís de conduir, així com el currículum acadèmic i professional acompanyant la documentació acreditativa de les dades que hi consten.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dissabte 11 de novembre.

Tornar
  • Oferta de treball a la Fundació Rafael Masó